Onze Missie

De hieronder beschreven missie geeft weer waar we als stichting voor staan en wat onze identiteit en kernwaarden zijn.
Zie bijlagen voor toelichting op de termen in onze missie.


Stichting DjoDjo is een vrijwilligersorganisatie die wordt vormgegeven door een groep gepassioneerde vrijwilligers. We onderscheiden ons doordat we dienstbaar zijn aan alle burgers in Zeeland ongeacht leeftijd, problematiek en IQ.

De stichting ziet de mens die een wens tot dierbare aandacht
heeft in zijn of haar context en probeert aan te sluiten en daar waar mogelijk in en toe te voegen. Bij jeugdige hulpvragers onder de 18 jaar, is tijdens het contact met het bezoekteam altijd een gezag dragende ouder of begeleiding aanwezig. Andere onderscheidende kernwaarden zijn …

Stichting DjoDjo staat voor het uitgangspunt dat huisdieren in de Zeeuwse samenleving van grote betekenis zijn. Door toenemende individualisering van de samenleving en de roep om meer participatie, inclusie en mantelzorg (WMO), groeit het besef dat er meer dan ooit een grote behoefte is aan veilige verbondenheid. Door de snel veranderende maatschappij groeit het besef dat veilige verbondenheid mede vorm gegeven kan worden middels het unieke contact met een huisdier. De rol van dieren/ honden is dan ook cruciaal, ook voor mensen die zelf geen hond (meer)kunnen of mogen hebben.
De
stichting bestaat door een beroep te doen op fondsen, subsidies en donateurs. Alle activiteiten die door het bestuur en de werkgroep tot nu toe zijn verricht, zijn door donaties en eigen inspanningen volbracht.

Uit allerlei onderzoek, maar ook uit de eigen ervaringen van onze vrijwilligers, blijken de ongelofelijke effecten op het ervaren van veiligheid, steun en immense empathie vanuit dieren naar mensen (en gelukkig ook vaak andersom).

Stichting DjoDjo wil een platform bieden voor mensen met ervaringsdeskundigheid. Juist aan die personen die zelf ervaren hebben hoe helpend en helend het contact met hun huisdier kan zijn of is geweest.
De stichting biedt ruimte en mogelijkheid om vanuit ieders specifieke krachten zich in te kunnen zetten voor de samenleving.


Stichting DjoDjo werkt provinciaal. Zij kan ondersteunen en zal meewerken aan initiatieven die mogelijk in andere provincies opgepakt en uitgewerkt worden maar heeft zelf niet de ambitie een landelijke organisatie te worden.


Stichting DjoDjo staat voor kwaliteit:

De wens van de hulpvrager staat centraal.

Teams van hond en vrijwilliger zijn
samen geschoold en gecertificeerd.
Vrijwilligers conformeren zich aan de gedragscode van Stichting DjoDjo.

Er is een interne klachtenprocedure.

Er is geen financieel doel.

Stichting DjoDjo heeft een ANBI status.

 

Het doel van Stichting DjoDjo

Onze doelstelling in 2030:

Het uiteindelijke doel is, om in 2030 per jaar tussen de 30 en 50 Zeeuwse burgers van dierbare zorg en aandacht te kunnen voorzien door 25 stabiele bezoekteams die zich veilig ingebed en gesteund voelen in een, van goed en geïnspireerd beleid voorziene, warme vrijwilligersorganisatie.

 

 

Beleidsvisie

Stichting DjoDjo is een vrijwilligersorganisatie en heeft als doel aan inwoners van Zeeland toegang te geven tot een dierbare vorm van aandacht en zorg, waarbij in het contact tussen mens en hond de ontmoeting centraal staat.  
Voor deze ontmoeting wordt een combinatie van een gecertificeerde vrijwilliger en -hond ingezet.
Met de inzet van vrijwilligers en honden wordt er gewerkt aan de wens van betrokkene.  


Dit zal gebeuren in een vertrouwde omgeving die voldoet aan de persoonlijke voorkeuren van de betrokkene, met speciale aandacht voor de veiligheid in het contact. De wenselijke uitkomst bestaat uit vergroting van levenslust en levenskwaliteit.  


De toegang tot bezoek vanuit Stichting DjoDjo is laagdrempelig en niet gebonden aan indicatiebesluiten van organisaties of instellingen. 

 

Pets 4 care

Vanaf de start werkt Stichting DjoDjo samen met Pets4Care, welke aangesloten is bij de Delta Society, de AAIZO en de IAHAIO. Alle teams worden geschoold en gecertificeerd onder supervisie van Pets4Care.

Over Pets4Care:

Binnen Pets4Care bestaat een breed aanbod met diverse cursussen, vervolgmodules, specifieke workshops en uiteraard de coachopleidingen. Met regelmaat worden bij- en nascholingen georganiseerd, zijn er netwerkdagen/intervisie- en supervisiemogelijkheden en voor instellingen kunnen wij maatwerk leveren

Professionaliteit en ervaring

Na enkele jaren van pionieren is Pets4care officieel opgericht in 2007. We hebben ons van meet af aan gericht op kwaliteit en professionaliteit. In de loop van de jaren is het opleidingsaanbod flink uitgebreid. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een toonaangevend opleidingsinstituut op het gebied van AAI met honden. De kracht van Pets4care ligt in de specifieke open, milde visie ten aanzien van zowel mensen als dieren, gecombineerd met onderbouwde theoretische en praktische kennis. 

 
In Nederland is het AKR een kwaliteitsregister AAI waar opleiders en uitvoerders in AAI zich bij kunnen aansluiten.  Dit kwaliteitsregister is op initiatief van AAIZOO (
Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs) en IVA (Instituut voor Antrozoölogie) tot stand gekomen en gebaseerd op de IAHAIO White papers, de ISAAT/ESAAT richtlijnen en de inbreng van een aantal AAI-professionals. Het onderwijsaanbod van Pets4Care is geaccrediteerd door het AKR.